Shadow Pavilion
Irina Korina, Ilya Voznesensky
Archstoyanie, festival of landscape objects, Nikola-Lenivets village, Russia
2016

Photo: Alexey Narodizkiy.